REVÍZIE

Revízia kotla zaručí bezpečné vykurovanie aj nižšie náklady

V januári 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov. Tento zákon nariaďuje vykonávať kontroly vykurovacích sústav nie z hľadiska bezpečnosti, ale z hľadiska efektívnosti ich prevádzky. Zákon sa vzťahuje na všetky kotly s výkonom od 20 kW.

Pravidelnou prehliadkou raz ročne dosiahnete
bezpečnú prevádzku spotrebiča, bezpečnosť domácnosti a rodiného domu
znížte energetickú spotrebu v domácnosti
predĺženie životnosti a zvýšenie účinnosti spaľovania.
kontrolu správnosti prívodu vzduchu
kontrolu komínového ťahu pri atmosferických kotloch

Ak servisný technik zistí závažné poškodenia kotla, je nutné pristúpiť k jeho výmene.

Plynové kotly s výkonom od 5 kW do 50 kW sú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 klasifikované ako technické zariadenia plynovej triedy Bh. Podľa tejto vyhlášky je každý rok potrebná pravidelná odborná prehliadka kotla.

Pri odbornej prehliadke sa kontroluje stav zariadenia, zariadenie sa vyčistí, nastavia sa parametre dané výrobcom a vykoná sa funkčná kontrola bezpečnostných prvkov. Pri plynových kotloch od 5 kW do 500 kW je interval odbornej prehliadky jeden rok. Ročná prehliadka kotla vás v závislosti od typu kotla, regiónu a množstva práce vyjde na približne 65 €, bez dopravy a bez materiálu, ktorý by sa prípadne mohol pri prehliadke vymeniť.

Zdroj: časopis Môj dom
 Najvyšší čas NA KONTROLU KOTLA

    
Na začiatku vykurovacej sezóny sú servisné strediská vyťažené ľuďmi, ktorí odkladajú pravidelnú prehliadku na poslednú chvíľu.

   Keď chcú na jeseň kúriť, zistia, že kotol nefunguje.

      KOĽKO STOJÍ
  • Cena za prehliadku plynového kotla je 65 až 98 €.
  • Ušetríme ňou 10 % z ročnej spotreby (asi 800 €), teda 80 €.
  • Ak majiteľ nevykoná pravidelnú kontrolu zariadenia, dopustí sa priestupku a zo zákona mu hrozí pokuta do výšky 333 €.

     ČO ZÍSKAME
  • Zníži sa spotreba plynu. Ušetríme 10 % paliva. Údržba plynového kotla sa niekoľkonásobne vráti v bezporuchovej prevádzke.

     ZNEČISTENIE

  • Zhorší účinnosť systému.
  • Zvýši sa spotreba, a teda narastú aj náklady.
  • Pri silnom znečistení výmenníka budú unikať spaliny do okolia kotla.

     SERVISNÝ TECHNIK
  • Skontroluje kotol, zásobník, reguláciu a expanznú nádobu.
  • Ak je to potrebné, vyčistí teplovýmenné plochy od usadených nečistôt. Nastaví znovu kotol na správne parametre.
  • Opotrebované diely vymení.

     PO KONTROLE
  • Systém pracuje hospodárne a ekologicky.
  • Je menej náchylný na poruchy.


….

chránte si svoj majetok

 

Odstránte  nebezpečenstvo  výbuchu  či  požiaru  v  dome  zapríčinené  možnými netesnosťami, uvolnenými  spojmi,  nesprávným  nastavením  horenia  či  poškodeniami súčastí plynových  zariadení

Urobíme Vám v domácnosti pravidelnú ročnú kontrolu plynového spotrebiča
kotla, gamatiek, ohrievača vody, sporáka a pod.

zabezpečíme revíziu plynového potrubia

a zákonom predpísané ročné revízie vybraných kotolní 

Pravidelnou prehliadkou a nastavením spotrebiča si zabezpečíte jeho bezpečnú a úspornú prevádzku, poistíte sa proti úniku plynu. V prípade potreby prevedieme vyčistenie spaľovacej komory a hlavných horákov spotrebiča, samozrejmosťou je odskúšanie funkčnosti bezpečnostných prvkov spotebičov proti možnému nežadúcemu úniku plynu. Nastavením a príp. vyčistením plynového telesa si zaistíte jeho lepšiu účinnosť, nižšiu spotrebu plynu a tým i úsporu vykurovania, čo sa Vám vráti v usporených nákladoch pri platbe za plyn.

Gumové časti plynovej mechaniky kachieľ časom, teplom a namáhaním menia svoje vlastnosti a tým sa zváčšuje prívod plynu na horáky. To má za následok zlé spaľovanie a nadmerný únik tepla do ovzdušia a môže mať následkom toho až o tretinu väčšiu spotrebu plynu bez tepelného efektu. Zlé nastavenie sa prejaví častým zhášaním z dôvodu nedostatočného prívodu kyslíka pre vyšší prívod plynu, začiernenými stenami nad vývodmi spalín, tmavými škvrnami za kachľami, v poslednom štádiu až opálením farby vrchnej časti spotrebiča, či dokonca jeho prepálením na prednej časti.

Takže i pri väčšej spotrebe plynu je nižšia účinnosť.

Nenechať si nastaviť plynový spotrebič si môžu dovoliť iba bohatí ľudia!

Zároveň Vám ohodnotíme stav spotrebiča a odporučíme prípadnú výmenu alebo prevedieme potrebné opravy k bezpečnej a úspornej prevádzke kotla či gamatiek. 

  Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z. v § 25 odsek 3, písm. b) ukladá správcovi  povinnosť zabezpečiť raz ročne, vždy pred začiatkom nového vykurovacieho obdobia, technickú prehliadku prevádzkovej časti sústavy tepelných zariadení a tepelných zariadení za odberným miestom (spravidla sústava za určeným meradlom, priamo v bytovom dome alebo inom dome) na účel zistenia prevádzkyschopnosti, funkčnosti a možného zvýšenia energetickej účinnosti plynových zariadení. O vykonanej prehliadke potom vydá fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia písomné potvrdenie osvedčujúce skutočnosť, že bola vykonaná technická prehliadka prevádzkovanej sústavy tepelných zariadení po odbernom mieste.

—————————————————————————-

Naša filozofia je založená na Vašej spokojnosti a preto veríme, že sa o tom aj osobne presvedčíte.

„Spokojnosť a bezpečnosť našich zákazníkov je našou prvoradou prioritou.“

Ak sa rozhodnete poctiť nás Vašou dôverou, bude nám potešením poskytnúť Vám naše služby.

—————————————————————————-

Poistku nemusia vyplatiť
Kto má byt poistený proti výbuchu, ale nevie dokázať, že si dal urobiť revíziu plynu, nemusí dostať od poisťovne peniaze. Na škody po výbuchu plynu sa napríklad v Unione vzťahuje bežná poistka nehnuteľnosti.
Pri poistnej udalosti musí mať poistený revíznu správu o inštalácii plynového zariadenia a pravidelnej revízii, povedala hovorkyňa poisťovne Union Nina Zelníková. Ak správa chýba, alebo ak neodstránil poruchy, poisťovňa kráti poistné.
Susedia, ktorým výbuch poškodil okná či dvere, musia náhradu žiadať od toho, kto je za výbuch zodpovedný. „Na takto poškodené okná sa vzťahuje poistka, iba ak máte poistený lom skla.“

MAIL: olsonsro692@gmail.com